Skip to main content

Hoàn thành biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất!
Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về dự án của bạn.

Địa chỉ: 10-11th floor Dreamplex Building
195 Dien Bien Phu
Binh Thanh District
HCMC Viet Nam

Hotline: +84 77 208 8180

Facebook
Whatsapp
Skype
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Đối tác & Khách hàng

Industry Leaders Top Studios Netflix Disney + iTV tvN TVING GENIE TV